Szeibert Bázis

Segíthetünk a vásárlásban? Hívjon! +36 (30) 607 0355

×
 x 

A kosár üres

A weboldalon végzett adatkezelés jogi hátteréről, az adatkezelés elveiről, jogalapjáról, az adatbiztonsági követelmények betartásáról

 

Adatkezelő:

Cégnév: Szeibert Bázis Kft. (Szolgáltató)

Székhely: 2377 Örkény, Baross utca 9.

Adószám: 23697465-2-13

Cégjegyzékszám:13-09-152004

Weboldal elérhetőség: szeibertbazis.hu

Elektronikus elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonos elérhetőség: +36/30-607-0355

Telefon/fax: +36/29-310-290

 

Weboldalunkon vásárlóink és partnereink megfelelő kiszolgálása érdekében, kizárólag a regisztrációhoz, a vásárláshoz, a vásárolt termékek és szolgáltatások számlázásához  és a termék kiszállítás megvalósulásához szükséges mértékű, de elengedhetetlen adatok kezelését végezzük. A weboldalt látogatók adatait nem kezeljük.

Adatkezelést  cégünk saját munkatársai végzik.

Cégünk marketing tevékenységet nem végez, hírlevelet, reklám anyagot nem továbbít, e célból adatokat nem gyűjt és nem kezel. A vásárlói adatokat marketing célra nem használja fel.

 

Az adatkezelés fő jogszabályi háttere

Az adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szabályozzák.

Abban az esetben, amikor az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó  jogi kötelezettségek teljesítése céljából válik szükségessé, a kötelezettséget előíró jogszabály  is jogi hátteret szolgáltat.

 

Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés jogalapja

A 2011. évi CXII. törvény 5.§. (1) bek. a./ pontjának megfelelő önkéntesség, az érintett hozzájárulásával

 

Adatkezelés célja

A webáruházunkban  történő későbbi vásárlás esetén a regisztrációs adatok tárolásával könnyebbé és gyorsabbá tudjuk tenni vevői megrendelések feladását.  A kezelt adatokat nem kell minden vásárlás alkalmával újból megadni. A rendszer automatikusan beírja azokat.

 

A kezelt adatok köre

A regisztráló neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, jelszava.

 

Adatkezelés időtartama

A regisztráció törléséig.

 

Megrendeléshez, számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés jogalapja

A 2011. évi CXII. törvény 5.§. (1) bek. a./ pontjának megfelelő önkéntesség, az érintett hozzájárulásával, valamint a 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései, amely a számlázási és számviteli bizonylat megőrzési kötelezettséget előíró jogszabály

 

Adatkezelés célja

A megrendelt  darabszámú termékek szállításra alkalmas összekészítése. A számviteli törvény előírásainak megfelelő számla kiállítása megrendelő részére, valamint a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettségének teljesítése.

 

A kezelt adatok köre

A vásárolt termékek megnevezése, ára, a vevő neve, számlázási címe, e-mail cím, telefonszám.

 

Adatkezelés időtartama

A számla kiállításától számított 8 év.

 

Áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés jogalapja

A 2011. évi CXII. törvény 5.§. (1) bek. a./ pontjának megfelelő önkéntesség, az érintett hozzájárulásával.

 

Adatkezelés célja

A vásárolt termékek házhozszállítása szerződéses partner (futárszolgálat) igénybe vételével.

 

A kezelt adatok köre

A kiszállítás helye szerinti név, cím, telefonszám, e-mail cím.

 

Adatkezelés időtartama

A termék kiszállítása és annak kézhezvétele idejéig.

 

Adatbiztonság követelményének megfelelés

Cégünk megfelelő intézkedéseket tett az adatvédelem érdekében. Olyan technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, amellyel az adatokat védi  a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezeléssel érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél :

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

- személyes adatainak helyesbítését

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

- személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását

A személyes adatot törölni kell, ha

kezelése jogellenes;

az érintett  kéri;

az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelő a kérésének legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez    vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

- törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál

(Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja jogát az adatkezelési tájékoztató szükség szerinti módosítására. A módosítást követő weboldal használattal és a tájékoztató elfogadásával a felhasználó a módosított adatkezelési tájékoztatót fogadja el. 

 

Örkény, 2017.05.01.

Kapcsolat

Szeibert Bázis Tűzvédelmi Munkabiztonsági Kft.
2377 Örkény Baross u. 9.

+36-30-607-0355 / Szeibert Dávid
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.